บริการวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ดู บริการวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
วันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ วิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 262 ครั้ง]

วันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ วิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 96 ครั้ง]

วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ วิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 204 ครั้ง]

วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ วิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 92 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมู...

วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุดร อบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 106 ครั้ง]

วิทยากรภายนอกรับเชิญจากวิทยาลั...

14-15 ก.พ. 2561 บรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการนำข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยมาจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็... [อ่าน : 90 ครั้ง]

วิทยากรภายนอกรับเชิญจากวิทยาลั...

17-18 ก.พ. 2561 การบริหารจัดการและการเรียนการสอนเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุ... [อ่าน : 101 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา...

24-25 ก.พ. 2561 ด้วยการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ... [อ่าน : 168 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบ...

7-8 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กทม. [อ่าน : 84 ครั้ง]

พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณ...

9-10 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จังหวัดชุมพร [อ่าน : 152 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบ...

18-19 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [อ่าน : 64 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบ...

25-26 มีนาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [อ่าน : 56 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมควา...

23-24 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จังหวัดลำพูน [อ่าน : 68 ครั้ง]

อบรมเชิปฏิบัติการการเตรียมความ...

4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก [อ่าน : 62 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร...

16-17 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า จ.นครปฐม [อ่าน : 76 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟแวร...

22-23 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่ [อ่าน : 73 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ...

27-28 พ.ค. 2560 เตรียมความพร้อมและพัฒนาการประกันคุณภาพด้านการศึกษา [อ่าน : 215 ครั้ง]

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ ดู ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติทั้งหมด
  • การพัฒนาพจนานุกรมมัลติมีเดียอังกฤษ –ไทย สําหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (หน้า 50). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชธานี.[อ่าน : 53 ครั้ง]
  • ระบบบริหารจัดการข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (หน้า 49). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชธานี. [อ่าน : 44 ครั้ง]
งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงาน ดู งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานทั้งหมด
  • การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยนวัตกรรม EngVid Online School สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใน... ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 256 The Development of Basic English Skills Using EngVid Online School Innovation for Teachers at Border Patrol Police in Loei Province Area[อ่าน : 53 ครั้ง]
  • การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออก ของปร... ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557 โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นตัวกลางในก...[อ่าน : 47 ครั้ง]
  • รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้สมุนไพรไทย (Model of using local wisdom and Applicati... ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556 (ผู้ร่วมวิจัย) (เงินงบประมาณแผ่นดิน) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ[อ่าน : 51 ครั้ง]
ผลงานด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จดลิขสิทธิ์ ดู ผลงานด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จดลิขสิทธิ์ทั้งหมด
  • ประเภทผลงานวรรณกรรม ลักษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ BitPlus CMS เป็นโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายฐานข้อมูลเข้าด้วยกันได้ [อ่าน : 53 ครั้ง]
0405207 Data Communication and Computer Network ดู 0405207 Data Communication and Computer Networkทั้งหมด
0405313 Dynamic Web Programming ดู 0405313 Dynamic Web Programmingทั้งหมด
0405204 Database System ดู 0405204 Database Systemทั้งหมด